REGN SKABER LIV

Bydelsforeningen regnvand

ÅBNE KANALER OG VANDFALD

På Musicon er regnvandet med til at give bydelen karakter. Når det regner, risler en stor del af vandet fra bydelens tage og grunde via Rabalderstræde og åbne render videre ned i Rabalderparkens store kanaler.

Fra kanalerne løber regnvandet til sidst som et vandfald ned over en stor betontrappe mod endestationen: Regnvandsbassinet i Rabalderparken.

Bydelsforeningen Musicon har ansvar for etablering, drift og vedligeholdelse af det fælles private spildevandsanlæg, som leder vandet mod Rabalderparken.

Klimatilpasning

Åbne kanaler

Kredsløb

Derfor er vandet synligt

De væsentligste begrundelser for at lade afvanding ske via et åbent regnvandssystem er:

  • At det tilfører området rekreative kvaliteter. Oplevelsen ved at lade vandet være synligt med render, grøfter og bassiner er til glæde både for børn og voksne.
  • At undgå nedgravning af regnvandsledninger på den gamle betongrund, en proces som vil være dyr og miljøbelastende, samtidig med at overfladisk afvanding er mere fleksibel i forhold til øgede regnmængder og større intensitet.
  • At det på en pædagogisk måde synliggør et vandkredsløb og viser, hvilken ressource regnvand er.

Sådan hænger regnvandssystemet sammen

Den samlede regnvandsløsning inden for Bydelsforeningens område består af disse ”åbne” elementer:

  • Et regnvandsbassin (Rabalderparken)
  • To regnvandskanaler (en øst-vestgående og en nord-sydgående)
  • Regnvandsrenden i Rabalderstræde
  • Et antal fælles private regnvandsrender og private regnvandsrender

Du kan læse om ansvaret for de enkelte dele i Driftsmanual for regnvandsløsningen.

DET MED BLÅT

En driftsmanual beskriver rammerne for arbejdet og fordelingen af ansvaret mellem de enkelte dele af den samlede håndtering af regnvand.

Bydelsforeningens spildevandslav

For at sikre arbejdet med bydelsforeningens ansvarsområder inden for håndtering af regnvand, bliver der etableret et spildevandslav. Dette er dog ikke valgt endnu.